Časté otázky

Můžete nám přiblížit charakteristiku nápravy řečových vad?

Vývoj řeči u dětí neprobíhá u všech stejně rychle. Pokud ještě na počátku posledního předškolního roku (kolem pěti let) nevyslovuje správně všechny hlásky, je rozhodně nejvyšší čas na zahájení systematické řečové nápravy.

Při prvním setkání je dítě orientačně vyšetřeno – vyšetření sluchu, fonematické diferenciace, výslovnosti, laterality a samozřejmě mluvidel. V případě zjištění opožděného vývoje řeči, huhňavosti, nesprávné či vadné výslovnosti, apod., jsou pak na místě komplexní nápravná cvičení ve spolupráci s dalšími odborníky.

Největší roli při poruchách řeči hraje nesprávná spolupráce pravé a levé hemisféry, dědičnost, lateralita, opožděný vývoj dítěte, neurotizace, popř.kombinace výše uvedených obtíží.

Náprava řeči probíhá v půlhodinových setkáních u předškolních dětí a dvacetiminutových u školáků a je hrazena rodiči částkou 100  (-120) Kč. V ceně je zahrnuta výuka dítěte, pracovní materiály, náklady na dopravu. Během práce s dítětem je rodič přítomen, a to z důvodu pokračující každodenní několikaminutové domácí průpravy.

Nezaměřuji se pouze na nápravu vadné výslovnosti, ale pracuji na odstraňování příčin problému; tzn., že kromě průpravných logopedických cvičení – dechová a hlasová, rezonanční, artikulační, fonematická a rozvoj pohyblivosti řečových orgánů;  systematicky podporuji a posiluji u dítěte funkce kognitivní (poznávací – pozornost, paměť, myšlení, matemat.představy…), percepční (smyslové vnímání) a motorické (pohybové – jemná a hrubá motorika, oční pohyby, mluvidla). 

Pomocí různých cvičení (využívám i kineziologická), her apod., dochází k podpoře a nápravě motorické koordinace (souhry pohybů), rytmicity intersenzorických a senzoricko-motorických funkcí, ale hlavně prvopočátečnímu problému – správnému propojování mozkových hemisfér.

Díky pravidelné speciálně pedagogické péči a každodenní opakované práci s dítětem v domácím prostředí pak dokážeme společně předejít případným poruchám učení, či jen určitým problémům s učením;  dítě není frustrováno, zvládá pak nároky školního vzdělávacího programu daleko snadněji.

Zjednodušeně řečeno, zaměřuji se na celkovou podporu dítěte ve všech sférách jeho osobnosti.

V případě většího či složitějšího problému, než je vadná výslovnost, nabízím další konzultace a kontakty na příslušné poradenské zařízení.

                                                                                                                                                                                         Mgr. Petra Tuháčková

Koho navštívit, když mé dítě špatně vyslovuje některé hlásky?

 

Milé maminky předškoláků a školáků 1. stupně ZŠ;
vzhledem k velmi častým dotazům v poslední době, rozhodla jsem se, že Vám touto cestou podám přesné informace a zodpovím otázky, týkající se řečových vad Vašich dětí.

Návštěva klinické logopedky není Vaší povinností, není Vám dána zákonem ani žádnou institucí. Je pouze a jen na Vás, jakou cestou se se svým dítětem vydáte; zda navštívíte klinického logopeda, či speciálního pedagoga, který se touto problematikou zrovna tak zabývá.

Rozdíl je pouze v tom, že klinický logoped má smlouvy s pojišťovnami a u speciálního pedagoga je služba hrazena.

V každém případě je pro Vaše dítě správná výslovnost nezbytnou nutností pro úspěšné plnění ŠVP. S vadami řeči bude mít problém v českém jazyce, hlavně v jeho písemném projevu. Dítě bude chybovat na základě své nesprávné výslovnosti; později se může stát, že bude postupně vyřazeno z kolektivu dětí, atd.

Zvažte proto nápravu vadné výslovnosti ve prospěch svého dítěte a dobrovolně si vyberte odborníka, se kterým chcete spolupracovat.

Hodně štěstí Vám i Vašim dětem :)

Petra Tuháčková