Pedagogické a speciálně pedagogické služby a konzultace

- náprava řečových vad pod odborným vedením
 
- poradenství se zaměřením na poruchy autistického spektra a Downův syndrom
 
- dobrý start pro dítě s odkladem školní docházky
 
- příprava na úspěšný vstup do 1.třídy
 
- náprava jemné a hrubé motoriky
 
- reedukace SPU
 
- náprava řečových dovedností + mluveného i psaného slova - úrazy hlavy, mozkové příhody - pomocí metody splývavého čtení SFUMATO,
  obrázkový komunikační systém VOKS, Afatický slovník, aj.alternativní metody
 
- doučování vzdělávacího programu I.st.ZŠ
 
- konzultace a kurzy pro předškolní děti a jejich rodiče - např. Předškoláček, Pohádková jóga pro děti
 
- problematika školní neúspěšnosti
 
- raná péče - nasměrování na specializované odborníky podle typu postižení
 
 
PRO UČITELE ZŠ
 
- tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 
 
PRO STUDENTY
 
- korekce bakalářských a diplomových prací
 
- konzultace při zpracování seminárních prací z oboru speciální pedagogiky
 
 
 

Kurz PŘEDŠKOLÁČEK

- příprava předškolních dětí na úspěšný vstup do první třídy.

Cílem je připravit děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a návyky důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky.

Kurz bude probíhat v období :  říjen – červen - 1x za 14 dní.

V každé vyučovací hodině se budou střídat činnosti odpočinkové a výukové:

- rozvoj jemné motoriky, grafomotorické cviky, příprava na psaní

- příprava na nácvik čtení

- rozvoj matematických schopností, početní představy

- zrakové vnímání, rozlišování tvarů, orientace na ploše

- orientace v čase a prostoru, pravolevá orientace

- sluchové vnímání a paměť

- rozvoj komunikativních a praktických dovedností

- rozvoj hrubé motoriky

Vhodné pro děti od 5 let.

Cena: 120 – 150,- Kč/lekci – 60 min.(závisí podle počtu uchazečů)

Místo konání: budova KCAŽ v Blatné

Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel.602 303 083

                     email: tuhackovapetra@seznam.cz